avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

- Denominació Social: TRADING ALADIN EUROPE SL
- Domicili Social: Passeig Marítim, 18, Malgrat de Mar, 08380, BARCELONA
- CIF: B 65929739
- Telèfon: 93 765 37 84
- E-Mail: aladin@vladimir.es
- Lloc Web: www.vladimir.es
- Dades Registrals:  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 43502  Foli:21  Full:431088. Inscripció 1
- Delegat de Protecció de Dades: Intermega
- Contacte DPD: intermega@intermega.es

1- CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús de el servei d'accés i utilització de la web que Trading Aladin Europe, S.L. (En endavant, "Vladimir") posa a la seva disposició.

Trading Aladin Europe, SL, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Passeig Marítim 18, 08380 Malgrat de Mar, amb CIF nombre B65929739, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43502, Foli 21, Full 431.088 , 1a Inscripció.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Vladimir en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. Vladimir es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptades en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta web, oa altres pertanyents a terceres empreses els links podrà trobar dins d'aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut de l'vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit de l'titular dels drets adquirits.

2- OBJECTE

A través del web, Vladimir informa dels seus productes com souvenirs, regals, bijuteria.

3- CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l'usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, s'haurà de mantenir la informació facilitada a Vladimir actualitzada. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Vladimir o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Vladimir, o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Vladimir es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de Vladimir o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la Web i / o als serveis atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Vladimir o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà del que estrictament necessari per al correcte ús de la web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L'usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que Vladimir pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT

Vladimir no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, Vladimir advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. Vladimir tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es prestin els Serveis.

Vladimir no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

Vladimir no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, Vladimir, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l'operació de transmissió, fallada de sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

Vladimir no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals Vladimir no té cap control. En aquests supòsits Vladimir no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a Vladimir o aquesta tingui coneixement efectiu de l'existència d'una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni bens o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, Vladimir col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d'haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l'accés a la mateixa.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquest avís, de Trading Aladin Europe, S.L. (Vladimir), informa als usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Vladimir les dades personals que li són sol·licitats en el website.

Vladimir adverteix a l'Usuari de la utilització de cookies quan l'Usuari navega per la pàgina web. Política de cookies

Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Vladimir.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós de el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Vladimir ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Vladimir s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Vladimir informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Vladimir per a la prestació d'un servei a aquesta.

8- DURADA

Vladimir podrà interrompre el servei del Web no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Vladimir advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació dels serveis de la web.

9- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora de el present contracte, l'espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se de la mateixa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

TOP